• BK21 Best Paper Award (Grand Prize), POSTECH GSAI, 2023
  • Qualcomm Innovation Fellowship Winner, Qualcomm Korea Corp., 2022
    • Fast Point Transformer (CVPR 2022)
  • Qualcomm Innovation Fellowship Finalist, Qualcomm Korea Corp., 2022
    • PointMixer: MLP-Mixer for Point Cloud Understanding (ECCV 2022)
  • Samsung HumanTech Paper Award (Silver Prize), Samsung Electronics Co., Ltd., 2022